• Serieuze handelaar vanuit Duitsland
 • In één minuut, onmiddellijk bruikbaar
 • Klantendienst via Email
 • Veilige betaling via SSL-verbinding

Algemene voorwaarden en klantinformatie
Herroepingsformulier
Privacy Policy


I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder sluit

Volledige-versie.nl
Marco Seelmann
Parkstraße 6
24217 Krummbek
Deutschland

E-Mail: info@volledige-versie.nl

Ust-IdNr: DE257029233
SteuerNr: 26 174 00765
Verantwoordelijke belastingdienst Plön

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling tot stand brengt voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen, inclusief downloadproducten.

(2) Als een artikel door ons wordt stopgezet, is er een bindend aanbod om een ​​koopcontract te sluiten voor de voorwaarden op de artikelpagina.

(3) Kopen

Het klikken op de knoppen "Afrekenen" op de artikelpagina's leidt nog niet tot bindende contractverklaringen. Integendeel, u hebt ook de mogelijkheid om uw invoer te controleren en te corrigeren via de knop "Terug" van de internetbrowser of om de aankoop te annuleren. Alleen bij het indienen van de bindende contractverklaring bestaat deze optie niet meer.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt voorkomen door SPAM-filters.

§ 3 Gebruik licentie voor downloadproducten

(1) De aangeboden downloadproducten zijn auteursrechtelijk beschermd. U ontvangt een eenvoudige gebruikerslicentie voor elk bij ons gekocht downloadproduct, tenzij anders vermeld in de respectieve artikelbeschrijving op de website.

(2) De licentie voor één gebruiker omvat de toestemming om een kopie van het downloadbare product op te slaan en / of af te drukken voor persoonlijk gebruik op uw computer of ander elektronisch apparaat.

Verdere kopieën zijn verboden. Het is u uitdrukkelijk verboden een bestand of een deel ervan te wijzigen of te bewerken en het op enigerlei wijze privé of commercieel aan derden ter beschikking te stellen.

§ 4 Voorbehoud, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het claims betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de aankoopprijs.

(3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

3a) We behouden ons het eigendom van de goederen voor tot volledige afwikkeling van alle claims uit de huidige zakelijke relatie. Voordat de eigendom van de gereserveerde goederen wordt overgedragen, is een pandrecht of een overdracht van zekerheidstelling niet toegestaan.

3b) U kunt de goederen verkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. In dit geval wijst u ons nu al alle claims toe voor het bedrag van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop heeft ontvangen, wij accepteren de toewijzing. Ze zijn verder bevoegd om de vordering te innen. Als u uw betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

3c) In het geval van combinatie en vermenging van de gereserveerde goederen, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen naar de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

3d) Wij verbinden ons ertoe de effecten waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de te beveiligen claim met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven effecten is onze verantwoordelijkheid.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten bestaan.

(2) Voor gebruikte goederen wijkt de garantieperiode af van de wettelijke regeling, één jaar na levering van de goederen. De garantieperiode van één jaar is niet van toepassing op verwijtbare schade veroorzaakt door letsel aan het leven, lichaam of gezondheid en grove nalatige of opzettelijk veroorzaakte schade of kwaadwilligheid van de aanbieder, noch op verhaalclaims in overeenstemming met §§ 478, 479 BGB.

(3) Voor zover u een ondernemer bent, in tegenstelling tot lid 1:

3a) De kwaliteit van de goederen is alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zoals overeengekomen, maar geen andere advertenties, openbare suggesties en uitingen van de fabrikant.

3b) U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te controleren op kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen en ons binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis te stellen van duidelijke gebreken, om de deadline te halen, is de tijdige verzending voldoende. Dit geldt ook voor later ontdekte verborgen gebreken van ontdekking. In geval van een schending van de verplichting tot inspectie en kennisgeving, is de bewering van de garantieclaims uitgesloten.

3c) In geval van defecten bieden wij naar eigen goeddunken garantie door reparatie of vervanging. Als de verwijdering van het defect mislukt, kunt u een korting aanvragen of het contract intrekken. De eliminatie van defecten wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van het artikel of het defect of de andere omstandigheden anders aangeven. In het geval van rectificatie hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die worden gemaakt door de verzending van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, tenzij de verzending overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

3d) De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorte garantieperiode is niet van toepassing op verwijtbaar veroorzaakte schade veroorzaakt door letsel aan leven, ledematen of gezondheid en grove nalatige of opzettelijk veroorzaakte schade of kwaadaardigheid, noch op verhaalclaims volgens §§ 478, 479 BGB. 

§ 6 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Verder zijn wij zonder beperking aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, frauduleuze verberging van een defect, aanname van garantie voor de aard van het object van aankoop en in alle andere wettelijke gevallen.

(2) De aansprakelijkheid voor gebreken in het kader van de wettelijke garantie wordt geregeld door de overeenkomstige bepaling in onze klantinformatie (deel II) en algemene voorwaarden (deel I).

(3) Indien materiële contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade. Significante contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract en verplichtingen die het contract ons oplegt in overeenstemming met de inhoud ervan met het oog op het bereiken van het doel van het contract, in gevaar zou brengen, waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving u regelmatig kunt vertrouwen.

(4) Aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuimen is uitgesloten in geval van schending van onbeduidende contractuele verplichtingen.

(5) Volgens de huidige stand van de techniek kan datacommunicatie via internet niet altijd foutloos en / of beschikbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de continue of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.

§ 7 Gerichtsstand Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit niet de bescherming wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstig beginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, evenals de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, een publiekrechtelijke entiteit of een speciaal publiekrechtelijk fonds. Hetzelfde is van toepassing als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de klacht wordt ingediend. Het recht om de rechtbank naar een andere wettelijke plaats van jurisdictie te roepen blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-verkoopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Volledige-versie.nl
Marco Seelmann
Parkstraße 6
24217 Krummbek
Deutschland


E-Mail: info@volledige-versie.nl

Ust-IdNr: DE257029233
SteuerNr: 26 174 00765
Verantwoordelijke belastingdienst Plön

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met § 2 van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat u de bestelling plaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De belangrijkste kenmerken van het product en / of de service zijn te vinden in de artikelbeschrijving en de aanvullende informatie op onze website.

5. Prijzen en betalingsmethoden

5.1. De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen, inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De resulterende verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve artikelbeschrijving, worden apart getoond tijdens het bestelproces en moeten bovendien door u worden gedragen, tenzij de gratis levering is beloofd.

5.3. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve artikelbeschrijving.

5.4. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de toeslagrechten onder het contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden


6.1. De leveringsvoorwaarden, de leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve artikelbeschrijving.

Als er geen andere periode is opgegeven in de artikelbeschrijving of onze leveringsvoorwaarden, vindt de levering van de goederen plaats binnen 3-5 dagen na het sluiten van het contract (met overeengekomen vooruitbetaling, echter pas na het tijdstip van uw betalingsinstructie).

Voor downloadproducten vindt de levering plaats door de toegangsgegevens te verzenden om de download per e-mail uit te voeren. U kunt gekochte downloadproducten op internet downloaden en activeren met behulp van de downloadkoppelingen en downloadcodes in de e-mail.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de goederen die tijdens de verzending zijn verkocht, alleen aan u wordt overgedragen bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u onafhankelijk een koerier hebt besteld die niet is aangewezen door de ondernemer of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

Bent u een ondernemer, dan vindt de levering en verzending op uw risico plaats.

7. Wettelijke aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid voor defecten voor onze goederen wordt beheerst door de verordening "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

7.2. Als consument wordt u gevraagd om de goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en om ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als u hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.


Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- An :

Volledige-versie.nl
Marco Seelmann
Parkstraße 6
24217 Krummbek
Deutschland


E-Mail: info@volledige-versie.nl

Ust-IdNr: DE257029233
SteuerNr: 26 174 00765
Verantwoordelijke belastingdienst Plön

- Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum 

(*) Doorhaal wat niet van toepassing is.


Privacy Policy

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk voor u beschikbaar zijn, b.v. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke acc. Artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) van de EU is de heer Marco Seelmann, Parkstraße 6, 24217 Krummbek, e-mailadres: info@volledige-versie.nl.

§ 2 Uw rechten

 (1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op rectificatie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensportabiliteit.

(2) U hebt ook het recht om bij ons een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

 (1) Bij het louter informatieve gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is art. 6 (1) zin 1 lit. DSGVO):

 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegang tot Status / HTTP-status code
 • Elke overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, en die bepaalde informatie verschaffen aan de instantie die de cookie plaatst (hier, via ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de werking hieronder worden uitgelegd:

 • Voorbijgaande cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een gespecificeerde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

d) U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen. B. weiger de acceptatie van cookies van derden of alle cookies. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

§ 4 Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te doen, moet u over het algemeen andere persoonlijke informatie verstrekken die we gebruiken om de service te verlenen en waarvoor de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, worden de door u verstrekte informatie (uw e-mailadres, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarvereisten zijn. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO.

(3) Als u in de toekomst klant van ons wordt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken dat u hebt verkregen via uw contactverzoek of via andere aanbiedingen op onze website om u direct mail te sturen voor vergelijkbare goederen of diensten via een nieuwsbrief die u hebt verkregen om te verzenden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze directe reclame door ons te informeren over de contactgegevens in de opdruk. Deze kennisgeving is ook opgenomen in elke e-mail die direct mail bevat. De wettelijke basis hiervoor is § 7 Abs. 3 UWG. We zullen uw gegevens uiterlijk na twee jaar verwijderen, tenzij u binnen deze tijd goederen of diensten bij ons opnieuw bestelt, of u binnen twee jaar een andere e-mail met direct mail ontvangt.

§ 5 Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als met name de verwerking niet vereist is om een ​​contract met u te vervullen, dat we presenteren in de volgende beschrijving van de functies. In het geval van een dergelijk meningsverschil, vragen we u om de redenen uit te leggen waarom we uw persoonlijke gegevens niet zouden moeten verwerken zoals we hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar onderzoeken wij de situatie en zullen wij de gegevensverwerking staken of aanpassen of u wijzen op onze dwingende legitieme redenen waarom wij de verwerking voortzetten.

(3) Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor advertentie- en gegevensanalysedoeleinden.

§ 6 Webshop

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het noodzakelijk voor het sluiten van het contract dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt die we nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contracten worden afzonderlijk gemarkeerd, andere details zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze betalingsdienstaanbieders en uw afleveradres aan onze verzendserviceproviders. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO.

We kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portfolio of om u e-mails met technische informatie (nieuwsbrief) te sturen.

(2) Vanwege commerciële en fiscale voorschriften zijn we verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar beperken we de verwerking echter. h. Uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

§ 7 Newsletter / Mailgun

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die u zal informeren over onze huidige interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden vermeld in de toestemmingsverklaring.

(2) Om ons te registreren voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het e-mailadres waarop we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adressen en tijden van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie te bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te verduidelijken.

(3) De enige vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De specificatie van aanvullende, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. een DSGVO of het juweel voor wettelijke toestemming. § 7 Abs. 3 UWG.

(4) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de herroeping aangeven door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail of per e-mail naar info@volledige-versie.nl of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld in de opdruk.

 (5) We gebruiken de Mailgun-service om onze nieuwsbrieven te verzenden. Mailgun is een mailingservice die wordt aangeboden door Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, VS. Met de service kan de verzending van nieuwsbrieven worden georganiseerd en geanalyseerd. MailChimp slaat de gegevens op die nodig zijn om nieuwsbrieven te ontvangen op zijn servers in de Verenigde Staten. Dit is in ieder geval het e-mailadres. Indien nodig, Deze service kan ook gegevens verzamelen over hoe laat berichten door de gebruiker worden gelezen en of ze in de e-mails klikken. Mailgun heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, een EU-VS Privacy Shield-certificering. Zie voor meer informatie: https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Zie het privacybeleid op: https://www.mailgun.com/privacy voor meer informatie over Mailgun

We hebben een contractverwerkingsovereenkomst met Mailgun waarin Mailgun zich ertoe verbindt de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden bekend te maken.

De wettelijke basis voor het gebruik van Mailgun is artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. We hebben een legitiem belang bij het gebruik van de service, omdat het verzenden van e-mails in grote aantallen goedkoper is en we onze eigen infrastructuur niet hoeven te onderhouden.

§ 8 YouTube-Videos

(1) We hebben YouTube-video's opgenomen in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en direct kunnen worden afgespeeld vanaf onze website.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring bedoelde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als je niet aan je profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en / of aanpassing van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en je moet voldoen aan YouTube om ze uit te oefenen.

(3) Zie het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube. U krijgt hier ook meer informatie over uw rechten en privacy-instellingen: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en heeft deze ingediend bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

§ 9 Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden.

(2) Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google met behulp van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link. bij downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen ingekort verwerkt, waardoor persoonsgebondenheid kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie zijn, wordt deze daarom onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie naar de VS wordt overgedragen, heeft Google het EU-VS Privacy Shield ingediend, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO.

(3) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms /en.html, Privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het Privacybeleid: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

§ 10  Google Adwords Conversion

(1) We maken gebruik van het aanbod van Google Adwords om onze advertenties aantrekkelijker te maken door middel van advertentiemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe webpagina's. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​billijke berekening van advertentiekosten te realiseren.

(2) Dit advertentiemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde "advertentieservers". Om dit te doen, gebruiken we advertentieservercookies, die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals advertenties of klikken van gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en mogen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In de regel worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste indruk (relevant voor conversies achteraf) en opt-outinformatie (markering dat de gebruiker niet is) meestal gebruikt als analysewaarden voor deze cookie meer willen worden aangesproken) opgeslagen.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant ontdekken dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte advertentiemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

(4) Vanwege de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom naar beste weten: door AdWords Conversion te integreren, ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt of klik op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres vindt en opslaat.

(5) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder, zal het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads, deze instelling te blokkeren worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulatiecampagne 'Over advertenties' via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

(6) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. Zie http://www.google.com/intl/en/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats.html voor meer informatie over privacy bij Google. U kunt ook de website van Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Google Remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken we de Google Remarketing-applicatie. Dit is een proces waarbij we u graag opnieuw willen aanspreken. Via deze applicatie kunt u onze advertenties zien nadat u onze website hebt bezocht terwijl u internet blijft gebruiken. Dit wordt gedaan door middel van cookies die in uw browser zijn opgeslagen, waarmee uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt vastgelegd en geëvalueerd door Google. Dit is hoe Google uw vorige bezoek aan onze website bepaalt. Een combinatie van de gegevens die tijdens de remarketing zijn verzameld met uw persoonlijke gegevens, die door Google kunnen worden opgeslagen, gebeurt niet door Google volgens hun eigen verklaringen. Volgens Google wordt pseudonimisering vooral gebruikt bij remarketing.

§ 12 DoubleClick by Google

(1) Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. DoubleClick gebruikt bovendien cookie-ID's om zogenaamde conversies bij te houden die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Als een gebruiker bijvoorbeeld een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

(2) Vanwege de gebruikte marketingtools zal uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand brengen. We hebben geen invloed op de reikwijdte en verder gebruik van de gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom naar beste weten: door DoubleClick op te nemen, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt tot het overeenkomstige deel van onze website of klikte op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres vindt en opslaat.

(3) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder, zal het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads, deze instelling te blokkeren wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulatiecampagne 'Over advertenties' via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

(4) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. Ga voor meer informatie over DoubleClick by Google naar https://www.google.com/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090 en het privacybeleid van Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

§ 13 Indiening van beoordelingen via winkelinformatie

(1) U hebt de mogelijkheid om een ​​evaluatie van de producten onder de respectieve artikelen in te dienen na voltooiing van het aankoopproces. Hiervoor gebruiken we een webservice van het bedrijf Shopauskunft.de GmbH & Co. KG, Habichthorst 38a in 22459 Hamburg (winkelinformatie). Uw browser kan persoonlijke gegevens overbrengen naar winkelinformatie. We gebruiken deze service om u een overzicht te geven van de beoordelingen van onze klanten en om de functionaliteit van onze website te garanderen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. Het gerechtvaardigde belang ligt enerzijds in de foutloze functionaliteit van de website en in de kwaliteitsborging van onze service.

(2) De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de enquête is bereikt. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Shopauskunft (https://www.shopauskunft.de/datenschutz). U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door winkelinformatie voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkeerder in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery). com).

§ 14 Betalingsverstrekker Mollie

(1) Op onze website bieden wij onder andere betaling door Mollie aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna "Mollie").

(2) Als u tijdens het bestelproces de betaling via Mollie selecteert, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens automatisch doorgegeven aan Mollie en de door u geselecteerde dienstverlener (bijv. PayPal). Deze persoonlijke gegevens die aan Mollie en de door u geselecteerde dienstverleners worden doorgegeven, zijn meestal uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres, uw IP-adres en uw betalingsgegevens.

(3) Daarnaast kan er een onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie plaatsvinden, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingkosten, informatie over eerder aankoopgedrag of andere informatie over uw financiële situatie. Onder bepaalde omstandigheden kan een kredietcontrole worden uitgevoerd door ons of onze dienstverleners.

(4) De overdracht van uw gegevens aan Mollie en de door u geselecteerde dienstverlener is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Het doel is de uitvoering van het betalingsverkeer. De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden verwijderd nadat de opslag niet meer nodig is, of zullen de verwerking beperken als er wettelijke opslagverplichtingen zijn. De actuele verklaring van Mollie over de gegevensbescherming vindt u hier: https://www.mollie.com/de/privacy


   Winkelwagen tonen »